Kajian Soal Selidik untuk Pelanggan-Pelanggan Rumah Inap Desa / Homestay Selesa Kampung Batu Muda @ Questionnaire for Rumah Inap Desa / Selesa Homestay Kampung Batu Muda Customers

Salam dan hai, saya Abdul Rahim b Ab Hamid (no kad pengenalan: 870920145499) dari Selesa AR Venture (no pendaftaran syarikat : 201803107306 (002807200-H)) pelajar semester akhir jurusan sarjana pengurusan perniagaan (MBA) dari Asia E University (AEU) ingin memohon kerjasama pihak tuan dan puan untuk berkongsi pandangan dan pengalaman tuan dan puan menginap di Rumah Inap Desa / Homestay kami (Homestay Selesa Kampung Batu Muda) agar kami dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kami dari semasa ke semasa.

Pandangan dan pengalaman tersebut akan kami gunakan sebagai dapatan kajian untuk kertas projek kami yang bertajuk Kajian Kes Terhadap Masalah Yang Dihadapi Oleh Operator Rumah Inap Desa / Homestay Di Kuala Lumpur, Cara-Cara Mengatasinya Dan Bagaimana Ianya Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Secara Umum.

Untuk makluman anda, semua maklumat yang dikumpulkan dari soal selidik ini akan sentiasa dirahsiakan dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penyelidikan ini. Pautan soal selidik ini diterbitkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan bergantung kepada pilihan pihak tuan sendiri untuk memilih.

Kerjasama tuan dan puan adalah kami dahului dengan ribuan ucapan terima kasih. Semoga kajian ini dapat menghasilkan hasil yang berkualiti tinggi untuk manfaat kita semua dalam memastikan kualiti perkhidmatan kami sentiasa berada pada tahap yang terbaik dalam memberi kepuasan kepada pelanggan kami pada masa kini dan akan datang.

Pautan Soal Selidik dalam Bahasa Melayu

https://forms.gle/do84xBb2P6qTkE5M9

Salam and hi, my name is Abdul Rahim b Ab Hamid (identity card number: 870920145499) from Selesa AR Venture (company registration number: 201803107306 (002807200-H)), final semester Master of Business Administration (MBA) of Asia E University (AEU) would like to request your cooperation to share your views and experiences staying in our Rumah Inap Desa / Homestay (Homestay Selesa Kampung Batu Muda) so that we can improve the quality of our services from time to time.

We will use these views and experiences as research findings for our project paper entitled Case Study on Problems Faced by Rumah Inap Desa / Homestay Operators in Kuala Lumpur, Ways to Overcome It, and How It Affects Customers’ Satisfaction in General.

For your information, all information collected from this questionnaire will always be confidential and can only be used for this research. This survey is published in two languages, namely Bahasa Melayu and English, depending on your choice.

Thousands of thanks precede your cooperation. Hopefully, this study can produce high-quality outcomes for all of us in ensuring that our services’ qualityis always at the best level in giving satisfaction to our customers now and in the future.

Link for Questionnaire in English

https://forms.gle/zqrCxpztf2BoDo6Q9

Kajian Soal Selidik Operator Rumah Inap Desa / Homestay @ Questionnaire For Rumah Inap Desa/Homestay Operator

Salam dan hai, saya Abdul Rahim b Ab Hamid (no kad pengenalan: 870920145499) dari Selesa AR Venture (no pendaftaran syarikat : 201803107306 (002807200-H)) pelajar semester akhir jurusan sarjana pengurusan perniagaan (MBA) dari Asia E University (AEU) ingin memohon kerjasama pihak tuan dan puan untuk berkongsi pandangan dan pengalaman tuan dan puan dalam mengendalikan perniagaan Rumah Inap Desa atau homestay anda.

Pandangan dan pengalaman tersebut akan kami gunakan sebagai dapatan kajian untuk kertas projek kami yang bertajuk Kajian Kes Terhadap Masalah Yang Dihadapi Oleh Operator Rumah Inap Desa / Homestay Di Kuala Lumpur, Cara-Cara Mengatasinya Dan Bagaimana Ianya Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Secara Umum.

Untuk makluman anda, semua maklumat yang dikumpulkan dari soal selidik ini akan sentiasa dirahsiakan dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penyelidikan ini. Pautan soal selidik ini diterbitkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan bergantung kepada pilihan pihak tuan sendiri untuk memilih.

Kerjasama tuan dan puan adalah kami dahului dengan ribuan ucapan terima kasih. Semoga kajian ini dapat menghasilkan hasil yang berkualiti tinggi untuk manfaat kita semua sebagai pengendali Rumah Inap Desa / Homestay dalam menjalankan perniagaan pada masa kini dan akan datang.

Pautan Soal Selidik dalam Bahasa Melayu

https://forms.gle/sNaaH4XgKasaDDf17

Salam and hi, my name is Abdul Rahim b Ab Hamid (identity card number: 870920145499) from Selesa AR Venture (company registration number: 201803107306 (002807200-H)), final semester Master of Business Administration (MBA) student of Asia E University (AEU) would like to request your cooperation to share your views and experiences in operating your Rumah Inap Desa or homestay business.

We will use these views and experiences as research findings for our project paper entitled Case Study on Problems Faced by Rumah Inap Desa / Homestay Operators in Kuala Lumpur, Ways to Overcome It, and How Does It Affects Customers’ Satisfaction In General.

For your information, all information collected from this questionnaire will always be kept confidential and can only be used for this research. This survey is published in two languages, which are Bahasa Melayu and English, depending on your own choice to choose.

Thousands of thanks precede your cooperation. Hopefully, this study can produce high-quality outcomes for the benefit of all of us as operators of Rumah Inap Desa / Homestay in conducting our business for now and in the future.

Link for Questionnaire in English

https://forms.gle/tQEGJC8y5zwKgsKc9